PIT 38

Deklarację tę złożysz, jeżeli w roku podatkowym rozliczasz przychody z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia:
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną, ze spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej,
  • innych papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

 • Pełna Księgowość

  Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych i spółek z o.o. bez względu na wysokość ich przychodów. W przypadku pozostałych firm obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody osiągnęły lub przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w skali roku. Regulacje ustawy o PIT oraz Ustawy o Rachunkowości (UoR) określają zasady przeliczenia tego limitu na złote polskie. Kursem przeliczeniowym jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego […]


 • Księga przychodów i rozchodów

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej: wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a […]


 • PIT 38

  Deklarację tę złożysz, jeżeli w roku podatkowym rozliczasz przychody z tytułu: odpłatnego zbycia: udziałów w spółkach mających osobowość prawną, ze spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej, innych papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość […]


Verified by MonsterInsights