Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),
zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponadto w KPiR od kwietnia 2016 roku wykazuje się koszty prac badawczo-rozwojowych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiega-przychodow-i-rozchodow


  • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

    W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


  • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

    6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


  • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

    Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…