Zastrzeganie numeru PESEL – ochrona przed kradzieżą tożsamości.

17 listopada 2023 r. zostaną wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL. Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości weszła w życie 22 lipca 2023 r., ale praktyczna możliwość jej stosowania pojawi się dopiero od 17 listopada 2023 r., kiedy to mają być wdrożone stosowne rozwiązania techniczne. Minister Cyfryzacji podał taki termin w specjalnym komunikacie.

Ustawa ma zapobiegać skutkom kradzieży tożsamości, w przypadku której dochodzi m.in. do:

 • zaciągnięcia na skradzione dane zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek,
 • otwierania na skradzione dane rachunków bankowych,
 • zarejestrowania na skradzione dane działalności gospodarczej, a nawet
 • sprzedaży nieruchomości, której jedynym właścicielem jest osoba, której dane skradziono.

Zapobieganie kradzieży tożsamości będzie się odbywać poprzez zastrzeżenie numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono z odpowiedzialności, np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.

Podmioty jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych – M.P. z 2023 r. poz. 1194 Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – Dz.U. z 2023 r. poz. 1394

Źródło: www.inforlex.pl


 • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

  W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


 • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

  6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


 • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

  Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…