ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy. ZUS przyznał obecnie, że przychód z takiej umowy powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zakończyła się czy nadal obowiązuje.

Zmiana stanowiska ZUS jest konsekwencją wydawanych od kilku lat wyroków, w których za niedopuszczalne sąd uznawał traktowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia jako okresowego składnika wynagrodzenia i pomijanie go przy ustalaniu podstawy zasiłkowej (np. wyroki SN: z 21 lutego 2019 r., sygn. akt I UK 460/17, OSNP 2019/10/127, i z 19 września 2019 r., sygn. akt II UK 87/18). 

Płatnik zasiłku powinien uwzględniać przychód z umowy cywilnoprawnej w bieżących sprawach o ustalenie prawa i wysokości zasiłków dla pracowników. Natomiast na wniosek ubezpieczonego (należy uznać, że złożony w każdej formie, a do celów dowodowych – najlepiej w pisemnej) powinien przeliczyć tę podstawę za wcześniejsze okresy. Jeżeli ubezpieczony złoży płatnikowi zasiłku (ZUS lub płatnikowi składek) wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i przyjęcie do niej również przychodu z zakończonej umowy cywilnoprawnej, płatnik ma obowiązek przeliczyć tę podstawę i dopłacić różnicę obliczoną z tego przychodu. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, a więc potencjalne wnioski o dopłatę zasiłku mogą być składane w odniesieniu do zasiłków wypłaconych za ten okres.

Podstawa prawna

art. 41 ust. 1, art. 64 ust. 1–2, art. 67 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641 art. 85 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1941

Źródło: www.inforlex.pl


  • Zastrzeżenie numeru PESEL

    17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


  • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

    Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


  • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

    Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…