Nowelizacja rozporządzenia JPK_VAT z deklaracją – projekt

MF przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT nazywanego rozporządzeniem w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Zmiany polegają na dostosowaniu treści tego rozporządzenia do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zmiany w rozporządzeniu obejmują przede wszystkim:

– dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),

– wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

W okresie trwania awariiKrajowego Systemu e-Faktur, jak również w okresie trwania niedostępności tego systemu i braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika – ma być stosowane oznaczenie „OFF”. Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu.

Wprowadzone też zostanie oznaczenie „BFK” dotyczące faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Projekt przewiduje również obowiązek wprowadzenia do ewidencji danych w postaci numeru identyfikującego fakturę w KSeF, jeżeli taki numer został nadany. Zmiana wynika z zasad działania tego systemu. Każda faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jest opatrzona numerem identyfikującym z tego systemu. Zamieszczenie tego numeru w ewidencji zapewnia identyfikowalność faktur z Krajowym Systemem e-Faktur.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z przygotowaniem do wdrożenia od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obowiązkowy KSeF wymaga dostosowania systemów finansowo-księgowych oraz procedur przyjętych w firmach w zakresie wystawiania, korygowania i odbioru faktur w tym systemie. Należy się do tego obowiązku przygotować, korzystając z możliwości testowania tego systemu przed jego wdrożeniem. Do 14 listopada 2023 r. będą trwały konsultacje projektu MF. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Źródło tekstu:

 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 757) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl
 • komunikat MF z 24 października 2023 r. pt. „Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją” – opubl. na www.mf.gov.pl

Źródło: www.inforlex.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

  W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


 • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

  6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


 • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

  Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…