Pełna Księgowość

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych i spółek z o.o. bez względu na wysokość ich przychodów. W przypadku pozostałych firm obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody osiągnęły lub przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w skali roku. Regulacje ustawy o PIT oraz Ustawy o Rachunkowości (UoR) określają zasady przeliczenia tego limitu na złote polskie. Kursem przeliczeniowym jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych uregulowany jest w Ustawie o Rachunkowości (Art. 2. 1) oraz w Ustawie o PIT (Art. 24a ust. 1).


  • Zastrzeżenie numeru PESEL

    17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.  Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.  Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych…


  • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

    Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Kasami specjalnymi są kasy: W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o…


  • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

    Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Nowelizacja sprawia, że 10 grudnia 2023 r. oraz 17 grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi, co będzie wymagało…