Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przedłużone o rok

MF planuje wydać rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Niezmienny pozostanie też katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

Według projektu sytuacja podatników zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących nie ulegnie zmianie w 2024 r. Nie pojawi się żadna nowa grupa podatników zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących w 2024 r. W tym zakresie można zatem uznać, że sytuacja podatników będzie stabilna.

Źródło tesktu: projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr z wykazu 794) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl

Źródło: www.inforlex.pl


  • Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

    W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w…


  • ZUS zmienił stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników osiągających przychody z umów cywilnoprawnych

    6 września 2023 r. ZUS oficjalnie powiadomił o zmianie swojego dotychczasowego stanowiska w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku pracowników, którzy dodatkowo realizowali na rzecz swojego pracodawcy umowy cywilnoprawne. Poprzednio organ rentowy nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.…


  • Niższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2024 r.

    Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz…